Eyeball bracelet

My boyfriends mom gave me this amazing eyeball bracelet .